Your browser does not support JavaScript!

日期 時間 標題 演講者 地點
100/3/11 14:10~16:00 洪基彬博士(工研院南分部 雷射中心 副主任) 工二講堂
100/3/4 14:10~ 游李興博士 能碩科技公司總經理 工二講堂
100/1/7 14:10~16:00 吳登峻 博士 工D401